I. Warunki ogólne
 1. Dane podawane w czasie lokalnym, informacje i prace zawarte w serwisie internetowym Krajowego Instytutu Meteorologii (KIM) są publikowane dla celów informacyjnych.
 2. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym KIM, stanowią własność KIM i nie są danymi ogólnie dostępnymi.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego KIM jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków korzystania z serwisu.

II. Warunki użytkowania serwisu
 1. Zabrania się kopiowania, publikowania, rozpowszechniania oraz udostępniania czy też w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym KIM w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do innych serwisów www, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Zabrania się kopiowania, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych w serwisie internetowym KIM lub prac, w których połączono je z innymi danymi, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego KIM, elementów, które mogłoby powodować szkodę dla KIM, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wszelkie rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych oraz informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym KIM dopuszczalne jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody KIM lub zawarciu odrębnej umowy.
 5. W przypadku uzyskania pisemnej zgody KIM na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac oraz ich części istnieje możliwość wykorzystania tych informacji zgodnie z niżej przedstawionymi punktami:
  • rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych zawartych w serwisie dopuszczalne jest wedle zasad określonych w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez jakichkolwiek zmian,
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do serwisu internetowego KIM;
  • rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem KIM jako źródła informacji; dopuszczalne jest również wykorzystanie w tym celu logo KIM, z zastrzeżeniem, iż logo KIM nie może podlegać żadnej zmianie.
III. Zakres odpowiedzialności KIM

KIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego, w szczególności za szkody będące następstwem:
 • wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 • braku możliwości korzystania z serwisu, utraty danych lub korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
IV. Obowiązywanie zasad
 1. Niniejsze warunki korzystania z danych i informacji mają zastosowanie do tych informacji oraz danych, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. KIM ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie.
1. Postanowienia ogólne
 • 1.1. Niniejszy Regulamin Usługi "Pogoda na SMS" (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z usługi polegającej na dostarczaniu do Użytkowników treści informacyjnych za pośrednictwem wiadomości SMS (dalej Usługa) przez operatora serwisu Krajowy Instytut Meteorologii (dalej KIM) z siedzibą w Bolesławcu, ul. Różana 95, 59-700 Bolesławiec.
 • 1.2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom serwisu zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Usługa "Pogoda na SMS"
 • 2.1. Usługa świadczona jest przez KIM za pośrednictwem sieci komórkowej telefonii cyfrowej GSM Użytkownika poprzez telefon komórkowy wyposażony w funkcję wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS.
 • 2.2. Usługi SMS w świadczone są bezpłatnie.
 • 2.3. W ramach Usługi Użytkownik, za pośrednictwem telefonu komórkowego, ma możliwość wysyłania zapytań pogodowych do systemu KIM. W odpowiedzi na prawidłowo sformułowane zapytanie Użytkownik otrzyma odpowiedź od systemu KIM.
 • 2.4. Opłata za wysłanie SMS z zapytaniem pobierana jest przez operatora komórkowego sieci, w której pracuje telefon komórkowy Użytkownika, na zasadach przez niego określonych.
 • 2.5. KIM nie ponosi odpowiedzialności za błędnie sformułowane przez Użytkownika zapytanie 2.6. KIM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, częściowego lub całkowitego zawieszenia świadczenia Usługi bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkownika.
3. Odpowiedzialność KIM
 • 3.1. KIM nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem.
 • 3.2. Zjawiska meteorologiczne wykazujące dużą zmienność, a także ograniczenia technik prognostycznych, dają wyniki, które powinny być rozumiane przez Użytkownika jako najbardziej prawdopodobne. KIM dokłada wszelkich starań, aby informacje będące przedmiotem Usługi były jak najbardziej adekwatne i wiarygodne.
4. Ochrona danych osobowych.
 • 4.1. Użytkownicy z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych dla potrzeb świadczenia Usługi przez KIM.
 • 4.2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania. W każdej chwili Użytkownik może również odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 4.3. Przetwarzanie danych odbywa się na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.). Wszelkie dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa.
 • 4.4. Administratorem danych osobowych jest KIM.
 • 4.5. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez operatora serwisu, za pomocą systemów teleinformatycznych, informacji handlowej zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
5. Postanowienia końcowe.
 • 5.1. Usługa, a także poszczególne jej elementy stanowią własność KIM. Zabronione jest wykorzystanie rozwiązań technologicznych użytych do tworzenia Usługi oraz rozpowszechnianie treści dostarczanych za pomocą Usługi w jakiejkolwiek formie poza dozwolonym Regulaminem użytkiem osobistym.
 • 5.2. KIM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności informowania Użytkowników co do zakresu oraz treści dokonywanych zmian. Przyjmuje się, iż terminem wejścia w życie zmian w Regulaminie jest termin udostępnienia Użytkownikom nowej wersji Regulaminu w serwisie.
Regulamin korzystania z widgetów pogodowych

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Krajowy Instytut Meteorologii (dalej KIM) umożliwia Użytkownikom serwisu nieodpłatne korzystanie z widgetów pogodowych.
1.2. Widgety zawierające informacje oraz dane prognostyczne są własnością Krajowego Instytutu Meteorologii z siedzibą w Bolesławcu, ul. Różana 95.
1.3. KIM udostępnia widgety wyłącznie na użytek niekomercyjny. Wszelkie inne sposoby wykorzystania widgetów wymagają wcześniejszej zgody KIM.
1.4. KIM oferuje swoim Użytkownikom do wyboru kilka rodzajów widgetów.
1.5. Dane w widgetach pogodowych podawane są w czasie lokalnym.

§2. Warunki korzystania

2.1. Użytkownicy korzystający z naszego serwisu wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez KIM następujących danych:
 • IP użytkownika
 • adres internetowy (URL)
 • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
 • innych informacji transmitowanych protokołem http.
2.2. Użytkownicy wyrażają również zgodę na przechowywanie przez KIM ciasteczek (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia przez nas usługi. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

2.3. Użytkownik, chcąc umieścić widget z informacją pogodową na swojej stronie, w wyszukiwarce wpisuje nazwę danej miejscowości. Wygenerowane widgety z wybraną miejscowością pojawią się na stronie. Aby pobrać dany widget klikamy znajdujący się obok przycisk ‘pobierz kod’. W nowym oknie wyświetli się kod do pobrania, który należy skopiować i wkleić na swoją stronę.

2.4. Usługa jest obsługiwana przez następujące typy popularnych przeglądarek: Internet Explorer w wersji od 7 do 9, Chrome, FireFox, Opera, Safari.

2.5. Ponadto, Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązują się do:
 • niezakłócania oraz przerywania działania usług serwisu, a także wszelkich procedur i regulacji wynikających z świadczonych przez KIM usług.
 • nienaruszania, umyślnie bądź nieumyślnie, jakichkolwiek praw i przepisów przyjętych i stosowanych w kraju i za granicą.
 • nieingerowania w graficzny wygląd i układ widgetu, a w szczególności do zasłaniania części widgetu lub wyświetlania tylko danej jego części

§3. Zakres odpowiedzialności

3.1. Informacje przedstawione w widetach prezentują dane prognostyczne. Zjawiska meteorologiczne wykazują dużą zmienność, występują również ograniczenia w technikach prognostycznych. KIM dokłada wszelkich starań, aby informacje będące przedmiotem Usługi były jak najbardziej adekwatne i wiarygodne.

3.2. KIM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem:
 • niewłaściwego funkcjonowaniem strony Użytkownika w wyniku korzystania z usługi w sposób niezgodny z regulaminem,
 • interpretacji i wykorzystania informacji dostępnych w Usłudze,
 • jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych,
 • niemożności korzystania z Usługi, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych.
3.3. KIM ma prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie, bez konieczności informowania o przyczynach i zakresie zmian. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Użytkowników na stronach serwisu.

Krajowy Instytut Meteorologii (KIM) szanuje prywatność użytkowników serwisu. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające identyfikację są gromadzone oraz w jaki sposób są wykorzystywane. Poniżej omówione zostały również inne pozostałe ważne kwestie dotyczące ochrony danych poufnych wszystkich użytkowników.

 • Gromadząc dane osobowe określamy najpierw cele, dla których zbierane są jakiekolwiek informacje.
 • Wszelkie dane dotyczące naszych klientów będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością instytutu. Każde inne wykorzystanie będzie wymagało zgody, wedle przepisów określonych prawem.
 • Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to tylko konieczne do realizacji tych celów.
 • Informacje, którymi dysponujemy będą gromadzone w sposób legalny i uczciwy, za zgodą i wiedzą osób, których dotyczą.
 • Przechowywane przez nas informacje będą chronione przed utratą lub kradzieżą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnianiem, kopiowaniem, użytkowaniem lub modyfikacjom.
 • Informacje dotyczące danych poufnych naszych klientów będą im dostępne.
Jeśli korzystasz z naszej strony, udostępniasz nam następujące informacje o sobie:
 1. IP komputera.
 2. Datę i godzinę wejścia na naszą stronę.

Żadne informacje nie są przechowywane. Możemy jednakże rejestrować adresy IP, aby śledzić sesje na naszej stronie. Dzięki temu wiemy przez jaki czas użytkownik odwiedzał nasz serwis. Używamy również ciasteczek do identyfikowania użytkowników odwiedzających naszą stronę poza sesją. Wówczas ani adresy IP ani ciasteczka nie identyfikują użytkownika osobiście. Rejestrowanie sesji informuje nas w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Pozwala nam to na ciągłe udoskonalanie naszego serwisu i personalizowanie jej pod ich kątem

Mamy dostęp do danych osobowych użytkownika tylko wtedy, gdy zostaną one podane po zalogowaniu. Żadna z informacji podanych dobrowolnie nie będzie przekazywana osobom trzecim.

Wszelkie informacje gromadzone są w celach statystycznych. Krajowy Instytut Meteorologii zastrzega sobie prawa do korzystania z oprogramowania w celu tworzenia statystyk liczby odwiedzin. Służy to także do celów diagnostycznych. Używamy programów do monitorowania natężenia ruchu w sieci, a także do identyfikowania nieautoryzowanych prób korzystania z danych oraz wszelkich informacji oraz do usuwania uszkodzeń.

Użytkownik odwiedzając naszą stronę nie udostępnia nam żadnych informacji poufnych, o ile sam, w określonym celu zdecyduje się ich podać. Żadne dane bez zgody nie będą udostępniane, ujawniane ani sprzedawane komukolwiek.

KIM przywiązuje dużą wagę do polityki prywatności. W celu ochrony i zapewnienia poufności danych osobowych każdego użytkownika, wszystkie działania będą przeprowadzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności. Postępowanie w szczegółowych kwestiach przedstawiano w Regulaminie KIM.

KIM zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Polityki Prywatności w dowolnym momencie, bez podania przyczyn.